*English version below.

Projekt Vse_i* za mavrico je solidarnostni projekt Evropske solidarnostne enote, ki poteka v okviru aktivnosti Društva DIH – Enakopravni pod mavrico.

S projektom Vse_i za mavrico želimo informirati slovensko splošno javnost o položaju LGBTQIA+** oseb in temah, povezanih z LGBTQIA+ skupnostjo. Osredotočile_i se bomo predvsem na kraje izven Ljubljane. V Ljubljani namreč že obstaja kar nekaj nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s promocijo enakopravnosti in pravic LGBTQIA+ oseb, aktivno ustvarjajo varen prostor za LGBTQIA+ osebe in jim omogočajo druženje in sodelovanje v skupnosti. V drugih delih Slovenije, izven Ljubljane, so LGBTQIA+ skupnosti manjše in manj aktivne, predvsem v manjših mestih in na podeželju pa organiziranih skupnosti sploh ni. V manjših krajih tako LGBTQIA+ skupnost ostaja splošni javnosti nevidna, člani_ce skupnosti so prikrajšane_i za povezovanje in izkušnje, ki so jih deležne_i njihove_i vrstnice_ki v Ljubljani. LGBTQIA+ osebe v manjših krajih so pogosto osamljene in ne čutijo povezanosti ter opore drugih članic_ov LGBTQIA+ skupnosti, kar lahko močno poslabša njihovo duševno zdravje.

S projektom želimo:

  • decentralizirati LGBTQIA+ aktivizem v Sloveniji,
  • ozavestiti splošno javnost o LGBTQIA+ skupnosti v krajih izven Ljubljane,
  • prispevati k vidnosti LGBTQIA+ izzivov in tem v očeh različnih skupin znotraj slovenske družbe,
  • opolnomočiti in povezati LGBTQIA+ posameznice_ke, ki živijo v različnih predelih Slovenije izven Ljubljane,
  • omogočiti čim več podpore in strukture za začetek organiziranja LGBTQIA+ skupnosti v krajih izven Ljubljane.

Tekom projekta bomo v manjših krajih na javnih mestih organizirale_i aktivnosti za promocijo pravic LGBTQIA+ oseb. Tako bomo LGBTQIA+ osebam iz tistega področja omogočile_i, da se povežejo z LGBTQIA+ skupnostjo in dobijo podporo uradne organizacije v kraju, kjer živijo. Z aktivnostmi bomo vzpostavile_i osebni stik tudi z ostalimi krajani_kami, saj bodo LGBTQIA+ osebe, ki v teh krajih živijo, z njimi delile_i svoje izkušnje in tako spodbudile_i občutek solidarnosti do LGBTQIA+ oseb, ki imajo za takšne akcije manj priložnosti.

*V besedilu uporabljamo podčrtaj, ker se nam zdi pomembno uporabljati jezik, ki je vključujoč za vse spole. Podčrtaj se uporablja pri slovničnih oblikah, ki vsebujejo spol z namenom vključevanja vseh spolov, tudi tistih, ki presegajo spolni binarizem »ženska-moški«. Podčrtaj povezuje obe normirani slovnični obliki, ju ločuje in hkrati med njima ustvarja prazen prostor za projiciranje končnic, ki jih jezikovna norma še ne pozna, bi se pa lahko razvile. Z uporabo podčrtaja presegamo jezikovno normo, ki nam pravi, da je generična oblika moški slovnični spol in da sta spola samo dva. Podčrtaj uporabljamo tudi, kadar spolna identiteta/zaimki niso znani ali pa govorimo (o) skupini oseb, katerih spola ne želimo predvidevati. 

**LGBTQIA+ je kratica, ki vključuje različne nenormativne spolne usmerjenosti in spolne identitete. Posamezne črke pomenijo: L = lezbijka, G = gej, B = biseksualna oseba, T = transspolna oseba, Q = queer/kvir ali v nekaterih primerih »questioning«, torej oseba, ki prevprašuje svojo spolno usmerjenost in/ali spolno identiteto, I = interspolna oseba, A = aseksualna ali aromantična oseba, + = za vse osebe, ki se ne najdejo znotraj posameznih oznak; za vse spolne identitete, usmerjenosti in izraze, za katere trenutno še nimamo besed; za vse nenormativne izkušnje privlačnosti in identitet v kulturah, kjer se spol in spolnost dojema drugače.

 

***ENG***

Project All for Rainbow is a solidarity project of European Solidarity Corps (ESC), that goes on under the scope of activities of organization DIH. 

With project All for Rainbow we want to inform Slovenian general public about the position of LGBTQIA+ people and subjects, related to its community. The primary focus are places outside of Ljubljana, because in Ljubljana, there are already quite a few nongovernmental organizations that promote equality and rights of LGBTQIA+ people, are actively creating a safe space for LGBTQIA+ people and are giving them opportunities to socialize and to be a part of the community. In other parts of Slovenia, LGBTQIA+ communities are smaller and less active and in smaller towns and on the countryside such communities do not even exist. In small towns, LGBTQIA+ community is invisible to the general public and the members of the community are deprived of the connection and experience that their peers can easily access in Ljubljana. LGBTQIA+ people in smaller towns or villages are often lonely and do not find any connections nor the support of other members of the community, which can greatly impact their mental health.

With this project we aim to:

  • Decentralize LGBTQIA+ activism in Slovenia
  • Inform general public of LGBTQIA+ community in places outside Ljubljana
  • Contribute to visibility of LGBTQIA+ challenges  in different groups in Slovenian society
  • Empower and connect LGBTQIA+ individuals that live in different areas of Slovenia outside of Ljubljana
  • Enable as much support and structure as possible in order to start organizing LGBTQIA+ communities in places outside of Ljubljana 

During the project we will organize activities to promote rights of LGBTQIA+ people in public places of smaller towns. This way we will enable LGBTQIA+ people from that area to connect with the community and get the support of an official organization in their hometown. With these activities we also aim to form personal contact with other residents. LGBTQIA+ people that live in these places will share their experience with them and encourage solidarity towards LGBTQIA+ people that have less opportunity for such actions.